ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง

Email : vitul.l@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

 • 2008, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 1999, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 1987, ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง, สถาปัตยกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานทางวิชาการ / Publications

  ตำรา-ทั้งเล่ม / books

 • 2023, การบริหารจัดการชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่”, วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง และคณะฯ (2566). หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564.
 • 2023, มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่, วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง และคณะฯ (2566). มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่. กองทุนส่งเสริม ววน. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566.
 • 2023, “ฟื้นใจเมือง” มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่, วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง และคณะฯ. (2566). “ฟื้นใจเมือง” มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่, พิมพ์ครั้งที่ 1, 68 หน้า. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ธนการพิมพ์.
 • 2018, เมืองน่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุ., กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์. ISBN 9786164685956.

  บทความวิชาการ / research / academic conferences

 • 2018, การศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่., งานประชุมวิชาการ Built Environment Research Associates Conference, 2018 BERAC9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561, 3-9.
 • 2018, การศึกษาและสร้างมาตรฐาน การดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศพอส., งานประชุมวิชาการ Built Environment Research Associates Conference, 2018 BERAC9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561, 18-24.
 • 2016, องค์ความรู้สถาปัตยกรรมล้านนา ด้านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่, การประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 หัวข้อ “ล้านนากับเพื่อนบ้าน”, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • 2012, การใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมในพื้นที่ห่างไกล, Built Environment Research Associates’ Conference: BERAC 3. 2012. ปทุมธานี: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.
 • 2009, Knowledge Management Research Project on Local Construction Material and Technology in Upper Northern Thailand
 • 2009, The Survey for the Preparation of Appropriate Environment, Facility and Safety for the Elderly in Mae Hia Sub-district Municipality
 • 2008, Architectural Conservation Practice in Northern Thailand
 • 2008, Architectural Survey Project in the Old Towns of Lampang Municipality

  วารสารวิชาการ / research / academic papers

 • 2018, พลวัตสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลาหู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย, วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 5(1), 44-59.
 • 2015, อัตลักษณ์และความเปลี่ยนแปลงของเรือนลาหู่ กรณีศึกษา: หมู่บ้านขอบด้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และหมู่บ้านห้วยน้ำริน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย, วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., 17, 27-38.

  ผลงานวิจัย / research works

 • 2021, โครงการติดตามสังเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ระยะ 2”, วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง และคณะฯ (2564). โครงการติดตามสังเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ระยะ 2”. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564.
 • 2018, โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์ ชุด โครงการมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง และคณะ (2561). โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์ ชุด โครงการมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2560.
 • 2017, โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดพัทลุง, การเคหะแห่งชาติ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.