รองศาสตราจารย์คมสัน ธีรภาพวงศ์

Email : komson.tee@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University
https://archivalcity.hypotheses.org/3596

ประวัติการศึกษา / Educations

 • 1998, Master of Science, Architecture and Urban Design, GSAPP, Columbia University

 • 1993, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, สถาปัตยกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ / Publications

  ตำรา-ทั้งเล่ม / books

 • 2022, Process Program Product: A Creative Design Approach in Architectural Thinking, พิมพ์ครั้งที่ 1, จำนวน 100 หน้า. เชียงใหม่ : ภทระ พรีเพรส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • 2021, DISCOVERING THE LIVING SPACE: Field Experiences of Wooden Houses and Neighbourhoods in Chiang Mai, Thailand, พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : ภทระ พรีเพรส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • 2021, QUESTIONS OF SPACE ปุจฉา... เทศะ / คำถามของที่ว่าง, พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์สมมติ.
 • 2020, DISCOVERING THE LIVING SPACE: Field Experiences of Wooden Houses and Neighbourhoods in Chiang Mai, Thailand, 1, เชียงใหม่ : ภทระ พรีเพรส จำกัด (สำนักงานใหญ่), isbn: 978-616-577-044-6
 • 2020, Questions of Space : ปุจฉา...เทศะ / คำถามของที่ว่าง, งานหนังสือแปลทางวิชาการ,(1), กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์. isbn: 978-616-7384-32-0

  บทความวิชาการ / research / academic conferences

 • 2023, Critical Mapping and Drawing (Session Theme: Understanding Cities from Neighborhood: Engaging and Residing as Methods of Inquiries.), The 2023 Annual Conference of The Association for Asian Studies (AAS), Boston, USA between March 16-19, 2023.
 • 2022, Problematizing the Elements of “The Past” And the Related Heritage Values from the UNESCO World Heritage Framework: The Case of Chiang Mai, Thailand, International Conference IASTE 2022 between 14-18 December, 2022 at National University of Singapore (NUS).
 • 2019, Wua-Lai Silver Craft Traditions and the Shaping of Neighbourhood Culture and Relations, the 11th International Convention of Asia Scholars (ICAS11), Leiden, The Netherlands 16-19 july 2019.
 • 2018, Wua Lai Neighbourhood, Chiang Mai, Thailand, the southeast asia neighbourhood network (seannet) and humanities across borders (hab), at the 2nd africa-asia conference, held in dar es salaam, tanzania from 20-22 september 2018.
 • 2018, WUA-LAI COMMUNITY AND KNOWLEDGE SHARING: from University’s pedagogical approach to Local “Neighbourhood” reality, 26-28 november 2018 at the 4th asiaengage regional conference, bangkok,thailand.
 • 2017, หวลคิดระบบความเชื่อฮินดู-พุทธและทักษาเมืองที่ส่งผลต่อวัดและกายภาพของผังเมืองเก่าเชียงใหม่, การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ หัวข้อ ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 27-30 มีนาคม 2560, 196-206.
 • 2015, การปรับปรุงอาคารตึกแถวพาณิชยกรรมด้วยหลักพลศาสตร์เรือนพื้นถิ่นล้านนา
 • 2012, Finding Potential for Sustainability in a “hip” Urban Enclave : The Case of the Nimmanheamin Area
 • 2008, Considering the King’s Sustainability Philosophy and Local Practice for Future Studio Teaching
 • 2006, Square is not a square: บริบทเชียงใหม่กับการแตกออกเป็นชิ้นย่อยของเนื้อเมืองในปัจจุบัน
 • 2003, การบ่งชี้ปัญหาของอดีต: ความไม่ต่อเนื่องของการเกิดบริบทใหม่ร่วมสมัยและวิกฤติลักษณะเฉพาะถิ่นในเชียงใหม่

  วารสารวิชาการ / research / academic papers

 • 2022, Silver craft and Buddhist temple in the shaping of neighbourhood communities in Wua-Lai, Chiang Mai (Thailand), Asia Pacific Viewpoint, web of science (ISI), 63(3), 1 - 17.
 • 2022, การศึกษาละแวกย่านและเครือข่ายรักษาองค์ความรู้ย่าน: กรณีย่านเครื่องเงินวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่, วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 9(2), 26-49.
 • 2016, Atmosphere: Architectural Environments-surrounding objects by Peter Zumthor, วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม, 3(2), 169-178.
 • 2011, บทเรียนจากการประกวดแบบเพื่อสถาปัตยกรรมแด่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (กรณีศึกษาการจัดประกวดแบบของกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา)ปี 2553
 • 2007, Top down vs. Bottom up: ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเชียงใหม่กับการแตกออกเป็นชิ้นย่อยของเนื้อเมือง
 • 2000, แนวคิดเรื่องร่างกายกับเมือง
 • 1997, Taste Architecture: ชิมลางสถาปัตยกรรมในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ผลงานวิจัย / research works

 • 2021, Wua Lai Neighborhood, in Chiang Mai province, Thailand., Funded by The Southeast Asian Neighborhoods Network(SEANNET) project 2017 (2017-2021) Henry Luce Foundation. Full Report.
 • 2021, งานวิจัยเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก จัดทำร่างเอกสารเสนอต่อ UNESCO., ทุนสนับสนุน องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ.บ.จ.) จ.เชียงใหม่ เฟสที่ 6 (ปี 2564). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • 2020, งานวิจัยเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก จัดทำร่างเอกสารเสนอต่อ UNESCO., ทุนสนับสนุน องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ.บ.จ.) จ.เชียงใหม่ เฟสที่ 5 (ระหว่างปี 2562-2563). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • 2019, งานวิจัยเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก จัดทำร่างเอกสารเสนอต่อ UNESCO., ทุนสนับสนุน องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ.บ.จ.) จ.เชียงใหม่ เฟสที่ 4 (ระหว่างปี 2561-2562). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • 2018, งานวิจัยเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก จัดทำร่างเอกสารเสนอต่อ UNESCO., ทุนสนับสนุน องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ.บ.จ.) จ.เชียงใหม่ เฟสที่2-3 (ระหว่างปี 2560-2561). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.