อาจารย์ ดร.อภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์

Email : Apinantn.s@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษา / Educations

 • 2018, ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต, นฤมิตศิลป์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2011, ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, นวัตกรรมการออกแบบ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • 2000, วิทยาศาสตรบัณฑิต, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม), สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

ผลงานทางวิชาการ / Publications

  วารสารวิชาการ / research / academic papers

 • 2023, What Information Content Do Students Want from a Postgraduate Design Course Website?: A Case Study Applied to User-Centered Design, Kasemsarn, K., Mungkornwong, K., Patcharawit, K., & Sumthumpruek, A. (2023). The International Journal of Visual Design, 17(1), 17-41. doi:10.18848/2325-1581/CGP/v17i01/17-41. (ScopusQ3)
 • 2018, การออกแบบโฆษณาส่งเสริมสังคมสำหรับปัญหาสังคมที่มีอิทธิพลต่อมิลเลนเนียลเจนเนอเรชั่น, อภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์ และ อารยะ ศรีกัลยาณบุตร. (2561). การออกแบบโฆษณาส่งเสริมสังคมสำหรับปัญหาสังคมที่มีอิทธิพลต่อมิลเลนเนียลเจนเนอเรชั่น. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., 20(27), 234-248.

  ผลงานสร้างสรรค์ / other academic works

 • 2019, Digital Art titled “Klomklung”, Sumthumpruek, A. (2019). Group Exhibition Digital Art titled “Klomklung” in The 4th PASA Festival at ICT Cultural Convergence Center, Pangyo, Seognam City, South Korea.
 • 2018, ผลงานศิลปะดิจิทัลชุด “กลมกลึง”, อภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์ และคณะ (2561). ผลงานศิลปะดิจิทัลชุด “กลมกลึง”. ใน นิทรรศการแตกต่าง (Contrast) ณ หอศิลป์ G23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.