สถาปนา กิตติกุล

Email: sathapana.k@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

 • 2000

  Master of Landscape Architecture

  Landscape Architecture The University of Melbourne

 • 1997

  Bachelor of Argricultural Technology

  Landscape Technology มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลงานตีพิมพ์

 • • The Survey for the Preparation of Appropriate Environment, Facility and Safety for the Elderly in Mae Hia Sub-district Municipality. การประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 "วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ" หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • • The Survey for the Preparation of Appropriate Environment, Facility and Safety for the Elderly in Nong Tong Pattana Sub-district Municipality. การประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 "วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ" หอประชุมมหาวิทยาลัย
 • • วัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญเกี่ยวเนื่องกับเมืองเชียงใหม่ 1 รวมบทความวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2556 ภายใต้โครงการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ ความรู้และภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่อาเซียน “ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ประเพณี และความเปลี่ยนแปลง

งานวิจัย

  ผู้ร่วมวิจัย
 • การสำรวจข้อมูลพื้นที่ในชุมชนเพื่อเตรียมการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • การสำรวจข้อมูลเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาเพื่อเตรียมการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะ สมสิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • การเปรียบเทียบภูมิปัญญาในการพัฒนาการของบ้านพื้นถิ่นไทลื้อระหว่างพื้นที่ เลือกสรรใน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประเทศไทยกับพื้นที่เลือกสรรในแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำปิง และลำน้าสาขา
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการประเมินทิศทางและแนวทางการแก้ปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาวัดป่าแดงมหาวิหารอย่างยั่งยืน
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการศึกษาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการศึกษาและจัดทำคู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทผจญภัยกึ่ง อนุรักษ์ธรรมชาติ (ล่องแก่ง, พายเรือแคนู, ปีนหน้าผา)
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • เส้นทางท่องเที่ยวภูมิทัศน์เชิงนิเวศ : กรณีศึกษาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1096
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • แนวทางการพัฒนาพุทธศาสนภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศาสนา: กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
zz