ปฐวี อารยภานนท์

Email: ptave.a@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

 • 2011

  ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  นฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2005

  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • 1994

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  ศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

zz