พิไลพร นุ่นมา

Email: pilaiporn.n@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

  • 2015

    สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

    สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • 2013

    วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)

    สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

zz