ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวิน ว่องวิกย์การ

หัวหน้าศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม (ADC)

Email : Kawin.w@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา / Educations

 • 2000, สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สถาปัตยกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 1995, สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานทางวิชาการ / Publications

  บทความวิชาการ / research / academic conferences

 • 2021, ความเข้าใจต่างวัฒนธรรมหรือกระบวนทัศน์ Cross –Generation Understanding จากโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ สองวัย ... หัวใจเดียวกัน Two Generation ... Same Mind, การประชุมงาน museum forum 2021 online farsighted museum :sighting forward to aging society พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) (online), 30 -32.
 • 2019, Aesthetics of Temple through Design., international architectural symposium 01, chorfar academic journal vol.01, faculty of architecture, souphanouvong university, luang prabang, laos.
 • 2015, จริตเก่า . . . ในวิถีปัจจุบัน

  ผลงานวิจัย / research works

 • 2022, โครงการส่งเสริมและพัฒนาขยายผลทางธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี, กวิน ว่องวิกย์การ, บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล, ปฐวี อารยภานนท์, อัมพิกา ชุมมัธยา, อาภาภรณ์ วงศ์ลักษณพันธ์, กานต์ คำแก้ว และ ยุทธนา ทองท้วม (2565). สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) (ปีงบประมาณ 2564). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • 2021, โครงการรวบรวมฐานข้อมูลสล่าสร้างสถาปัตยกรรมล้านนา, ทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • 2018, ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ศูนย์กลางด้านข้อมูล การอบรมและการจัดแสดงสถาปัตยกรรมล้านนาสู่เชียงใหม่เมืองมรดกโลก., ทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รายงานฉบับสมบูรณ์.