อณล ชัยมณี

Email: anon.ch@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

 • 2566

  Doctor of Philosophy

  Urban Design University College London

 • 2013

  Master of Arts

  Urban Design Cardiff University

 • 2008

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานเผยแพร่

  2015

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • The Analysis Theory of Spatial and Temporal Relations of A Street Market in Bangkok ในการประชุมวิชาการ BERAC คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ วันที่13 มิถุนายน 2557 โดยเริ่มทำผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557
zz