ยุทธนา ทองท้วม

Email: yuttana.t@cmu.ac.th

Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ประวัติการศึกษา

 • 2015

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • 2004

  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2002

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานตีพิมพ์

 • • การทดลองออกแบบชุ่งแสงด้านข้างเพื่อการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อม. งาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 ” (Thailand Research Expo 2012) ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ หน้า33 -34. 2012. 380 ส.ค. 28 2012
 • • ความคุ้มค่าของการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานผสานระบบพลังงานทดแทน กรณีศึกษา อาคารสำนักงานโครงการศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 (Built Environment Research Associates’ Conference: BERAC 3. 2012) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหา
 • • การเพิ่มสมรรถนะช่องแสงด้านข้างด้วยแผงกันแดดที่ผสานระบบเซลล์แสงอาทิตย์. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 (Built Environment Research Associates’ Conference: BERAC 3. 2012) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพฯ หน้า -. 2
 • • โลกสีแสดกับสถาปัตยกรรมสีเขียว 1 จดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 1 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2013 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
 • • การผลิตน้ำค้างโดยระบบหลังคาเทอร์โมอิเล็กทริกสำหรับบ้านขนาดเล็ก. การประชุมสัมมนาวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 พลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2555
 • • อาคารสาธิตการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม กรณีศึกษาโครงการศูนย์นวัตกรรมรักษ์น้ำ. จังหวัดเชียงใหม่: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน; 2013. 105หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)

งานวิจัย

 • วิจัยการศึกษาสภาวะน่าสบายเนื่องจากระบบพัดลมไอเย็นสำหรับห้องเรียนภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน (ต่อเนื่อง), ทุนงบประมาณแผ่นดิน, 2559
 • วิจัยโครงการการเสริมสร้างสุขภาวะด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อสังคมผู้สูงอายุ, ทุนงบประมาณแผ่นดิน, 2558
 • วิจัยโครงการศักยภาพการผลิตพลังงานจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ของหลังคาบ้านจัดสรร เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน (ต่อเนื่อง), ทุนงบประมาณแผ่นดิน 2557
 • วิจัยโครงการศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นและกายภาพบำบัดประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ทุนวิจัยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2558
 • วิจัยโครงการห้องสมุดเด็กประหยัดพลังงานเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, ทุนวิจัยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2559
 • วิจัยโครงการแนวทางการกำหนดพื้นที่ไม่ปรับอากาศจากระดับสภาวะน่าสบายเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าสำหรับอาคารสาธารณะในประเทศไทย, ทุนวิจัยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2560
 • วิจัยโครงการแนวทางการออกแบบอาคารประเภทชุมชนพักอาศัยที่มีพลังงานสุทธิเป็นศูนย์, ทุนวิจัยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน , 2560
 • วิจัยโครงการโรงแรมอิงวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ทุนวิจัยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน , 2558
 • ผู้ช่วยผู้วิจัย
 • โครงการสาธิตบ้านที่มีกรอบอาคารเป็นฉนวนและระบายความร้อนด้วยวิธีการระบายอากาศแบบธรรมชาติ
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • การพัฒนาชุดอุปกรณ์ทดสอบคุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุผนังอาคาร
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • การเสริมสร้างสุขภาวะด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสนับสนุนสิ่งอำนวย ความสะดวกที่เอื้อต่อสังคมผู้สูงอายุ-574859397
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการวิจัยเพื่อออกแบบวางผังพื้นที่ประวัติศาสตร์กลางเมืองเชียงใหม่และ สร้างเครือข่ายเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรม ล้านนาและศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงภูมิภาค
 • ผู้ร่วมวิจัย
 • โครงการออกแบบแนวความคิดสถาปัตยกรรม โรงเรียนนานาชาติสงขลา แห่งที่ 2
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การผลิตน้ำค้างโดยระบบหลังคาเทอร์โมอิเล็กทริกผสานเซลล์แสงอาทิตย์
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • การศึกษาเพื่อกำหนดเกณฑ์ประเมินการออกแบบติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับอาคารภาครัฐให้เกิดความคุ้มทุน
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • คู่มือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการออกแบบและก่อสร้างอาคารในแง่ของการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการออกแบบและก่อสร้างอาคารในแง่ของการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • อาคารสาธิตการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม กรณีศึกษาโครงการศูนย์นวัตกรรมรักษ์น้ำ
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • อิทธิพลของการใช้แผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอุปกรณ์บังแดดที่ผสานระบบเซลล์แสงอาทิตย์
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการประสิทธิภาพของปล่องระบายอากาศในบ้านพักอาศัยบริเวณชานเมืองเชียงใหม่
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอุทยานตำนานศิลป์เพื่อเชิดชูคุณค่างานศิลปะในท้องถิ่น
 • หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบถนนวัฒนธรรม
 • 2020

  Header
 • โครงการจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2
 • 2021

 • แนวทางการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้วยทฤษฎีการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมระบบคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในโรงพยาบาลชุมชน

งานเผยแพร่

  2017

 • Paper, The Development of a Concrete Block Containing PET Plastic Bottle Flakes, Journal of Sustainable Development Vol.10, No.6; 2017, ISSN: 1913-9063 และ E-ISSN: 1913-9071 วารสารในฐานข้อมูล SCOPUS Q4
 • 2017

 • งานสร้างสรรค์ มช. (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาด CMU Smart City Clean Energy เมืองต้นแบบอัจฉริยะพลังงานสะอาด, รางวัล 1 ใน 7 การออกแบบเมืองอัจฉริยะ โดยกระทรวงพลังงานและสถาบันอาคารเขียว, 2560
 • 2017

 • บทความการศึกษาสภาวะน่าสบายของอากาศในห้องทดสอบที่ใช้ระบบพัดลมไอเย็น, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 โดย วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 31 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 25
 • 2016

 • บทความการพัฒนารูปแบบช่องแสงไม้ไผ่สำหรับผู้สูงอายุในที่พักอาศัยที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยเทคนิคการสะท้อนแสง, วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCI กลุ่ม 2) Vol 3 No 1 (2016): VOL.3 NO.1
 • 2016

 • บทความการพัฒนาเทคนิคการถนอมเนื้อไม้ไผ่เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน, BERAC VII, 2016 ISBN: 978-974-466-500-3
 • 2016

 • บทความสถานีจักรยานเพื่อสุขภาพคนและสุขภาพเมืองเชียงใหม่, การประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส., 2559
 • 2016

 • บทความอิทธิพลของวัสดุเปลือกอาคารต่อการประหยัดพลังงานของบ้านพักอาศัย, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 โดยคณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559
 • 2015

 • Proceeding, The guidelines of bamboo shading installed with the void of local houses in Northern Thailand, EAAC 2015 GWANGJU International Conference on East Asian Architectural Culture by Korean Association of Architectural History at The Asian Culture
 • 2015

  งานตีพิมพ์ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ วารสารภายในประเทศ
 • ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 • 2015

 • บทความการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์เนื่องจากรูปทรงของหลังคาบ้านจัดสรร ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 จัดโดยคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 • 2015

 • โปสเตอร์งานสร้างสรรค์ อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ รางวัลชนะเลิศในการประกวดแนวคิดการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ, งานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ ณ โรงแรมรามากา
 • 2014

  อุปกรณ์สาธิต
 • นำเสนอผลงานสร้างสรรค์งานแสดงผลงานงานสถาปนิกล้านนา งานบ้านลมหายใจพลังงานแสงอาทิตย์
 • 2014

  อุปกรณ์สาธิต
 • นำเสนอผลงานสร้างสรรค์งานแสดงผลงานงานสถาปนิกล้านนา งานอาคารเรียนวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • 2014

  อุปกรณ์สาธิต
 • นำเสนอผลงานสร้างสรรค์งานแสดงผลงานงานสถาปนิกล้านนา โรงเรียนนานาชาติสงขลา
 • 2014

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • บทความวิชาการเรื่องการลดพลังงานไฟฟ้าใน อาคารโยการใช้แผงกันแดดผสานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี่ 32 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2556
 • 2013

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • บทความวิจัยงาน ENETT
 • 2013

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • บทความวิจัยงาน TREC
 • 2013

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • บทความวิชาการอื่นๆ
 • 2013

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • บทความในวารสารวิชาการวารสารมหาสารคาม
 • 2012

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • การลดพลังงานไฟฟ้าในอาคารโดยการใช้แผงกันแดดผสานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 วันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดมหาสารคาม
 • 2012

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • การเพิ่มสมรรถนะช่องแสงด้านข้างด้วยแผงกันแดดที่ผสานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ Built Environment Research Associates’ Conference, BERAC 3, 2012 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25 พฤษภาคม 2555
 • 2012

  การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
 • ความคุ้มค่าของการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานผสานระบบพลังงานทดแทน กรณีศึกษาอาคารสำนักงานโครงการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน Built Environment Research Associates’ Conference, BERAC 3, 2012 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25 พฤษภาคม 2
zz